Kết Quả Xổ Số Max 3D Thứ 4

Trang chủ > Max 3D > Kết Quả Max 3D Thứ 4
Để có thể cập nhật được thông tin về những con số của kết quả max 3d thứ 4, người chơi hãy dành chút thời gian vào lúc 18h00 để theo dõi các số quay thưởng. Biết đâu khoảng thời gian bạn bỏ ra đó lại đem về một giải thưởng lớn bất ngờ thì sao?

Kết Quả Max 3D Thứ 4 Mới Nhất

Kỳ:#00474
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 949 056 1tr
Nhất 374 123 654 429 350N
Nhì 397 692 549 210N
760 060 032
Ba 370 375 733 239 100N
370 402 302 160
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Thứ 4

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 15/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 569 328 1tr
Nhất 834 694 760 576 350N
Nhì 858 482 847 210N
879 083 762
Ba 710 859 884 710 100N
228 123 424 186
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 08/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 374 022 1tr
Nhất 993 869 290 321 350N
Nhì 751 804 415 210N
136 006 646
Ba 276 431 477 239 100N
019 200 473 894
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 01/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 386 943 1tr
Nhất 311 019 076 853 350N
Nhì 783 558 900 210N
281 985 677
Ba 215 840 261 066 100N
074 425 332 636
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 25/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 941 594 1tr
Nhất 625 803 788 679 350N
Nhì 720 157 094 210N
113 501 448
Ba 607 742 379 225 100N
163 773 784 110
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 18/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 944 167 1tr
Nhất 903 870 970 779 350N
Nhì 242 346 610 210N
023 455 884
Ba 006 695 018 695 100N
434 284 032 752
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 11/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 961 929 1tr
Nhất 405 217 730 898 350N
Nhì 705 865 251 210N
629 704 787
Ba 849 655 253 347 100N
931 328 732 840
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 04/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 514 848 1tr
Nhất 963 474 287 795 350N
Nhì 489 054 512 210N
765 279 362
Ba 454 728 994 752 100N
273 547 654 617
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 27/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 145 303 1tr
Nhất 021 771 587 013 350N
Nhì 538 322 507 210N
985 516 371
Ba 049 868 375 204 100N
000 984 850 080
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 20/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 267 008 1tr
Nhất 291 915 835 189 350N
Nhì 919 024 259 210N
655 742 214
Ba 065 582 630 947 100N
241 564 663 001
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 13/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 140 832 1tr
Nhất 811 241 800 720 350N
Nhì 175 414 607 210N
444 446 736
Ba 313 054 571 647 100N
899 702 667 833
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 06/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 962 735 1tr
Nhất 366 814 476 150 350N
Nhì 588 601 940 210N
234 188 568
Ba 043 154 893 597 100N
183 260 246 174
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 30/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 455 224 1tr
Nhất 062 605 860 763 350N
Nhì 150 012 872 210N
159 927 246
Ba 967 154 266 751 100N
304 475 328 235
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 23/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 040 144 1tr
Nhất 152 713 021 287 350N
Nhì 778 207 685 210N
011 657 047
Ba 271 257 128 115 100N
530 120 177 964
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 16/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 945 880 1tr
Nhất 580 407 063 569 350N
Nhì 386 425 534 210N
592 808 146
Ba 369 907 874 111 100N
680 421 447 770
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 09/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 255 253 1tr
Nhất 326 470 230 250 350N
Nhì 976 965 305 210N
163 319 069
Ba 618 590 101 352 100N
411 432 528 036
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 02/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 238 327 1tr
Nhất 892 084 539 501 350N
Nhì 769 773 964 210N
235 056 805
Ba 475 306 288 526 100N
753 226 870 838
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 23/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 897 069 1tr
Nhất 180 600 493 515 350N
Nhì 446 667 207 210N
688 647 832
Ba 275 543 701 331 100N
876 692 433 325
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 16/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 630 796 1tr
Nhất 706 492 646 239 350N
Nhì 384 649 773 210N
479 131 342
Ba 519 880 407 484 100N
776 155 365 101
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 09/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 073 264 1tr
Nhất 191 570 409 741 350N
Nhì 396 502 005 210N
313 020 731
Ba 614 141 865 280 100N
462 066 824 996
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 02/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 501 991 1tr
Nhất 807 896 923 129 350N
Nhì 142 719 285 210N
880 747 159
Ba 299 088 277 593 100N
894 095 575 131
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 26/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 264 563 1tr
Nhất 397 960 663 543 350N
Nhì 782 367 106 210N
929 343 033
Ba 417 273 759 708 100N
096 723 014 133
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 19/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 065 845 1tr
Nhất 829 395 735 171 350N
Nhì 664 325 334 210N
189 143 350
Ba 334 462 197 194 100N
329 614 087 750
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 12/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 521 367 1tr
Nhất 290 162 349 347 350N
Nhì 336 179 597 210N
220 230 887
Ba 488 707 908 471 100N
284 495 786 488
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 05/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 071 737 1tr
Nhất 060 322 575 468 350N
Nhì 664 563 271 210N
728 336 289
Ba 242 997 880 429 100N
720 790 734 096
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 29/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 372 218 1tr
Nhất 927 339 675 129 350N
Nhì 895 721 462 210N
181 315 070
Ba 552 242 117 357 100N
956 569 358 236
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 22/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 094 621 1tr
Nhất 687 617 532 923 350N
Nhì 953 168 522 210N
990 974 223
Ba 459 197 601 851 100N
599 433 880 016
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 15/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 080 876 1tr
Nhất 694 181 179 246 350N
Nhì 342 410 541 210N
658 884 254
Ba 956 239 181 953 100N
505 149 258 063
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 08/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 795 829 1tr
Nhất 025 836 766 350 350N
Nhì 782 068 071 210N
409 452 643
Ba 020 148 409 022 100N
402 723 182 057
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 01/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 580 175 1tr
Nhất 257 189 407 243 350N
Nhì 210 618 264 210N
108 648 199
Ba 006 753 281 901 100N
259 851 218 463
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 24/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 270 975 1tr
Nhất 176 536 388 821 350N
Nhì 086 005 074 210N
783 629 781
Ba 134 024 416 259 100N
497 968 699 751
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 17/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 912 963 1tr
Nhất 512 147 556 104 350N
Nhì 863 937 202 210N
365 700 711
Ba 785 802 220 576 100N
262 256 965 496
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 10/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 823 799 1tr
Nhất 306 511 659 954 350N
Nhì 215 562 080 210N
933 285 791
Ba 760 139 952 640 100N
139 701 303 781
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 03/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 192 747 1tr
Nhất 635 926 956 586 350N
Nhì 831 451 878 210N
501 481 377
Ba 961 436 663 809 100N
118 160 637 755
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 27/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 887 918 1tr
Nhất 893 304 837 877 350N
Nhì 774 163 266 210N
611 522 981
Ba 364 122 661 241 100N
954 245 157 574
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 20/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 386 405 1tr
Nhất 919 787 895 629 350N
Nhì 477 434 212 210N
878 223 872
Ba 276 833 156 466 100N
230 190 504 218
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 13/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 513 527 1tr
Nhất 016 310 839 458 350N
Nhì 037 305 283 210N
710 526 943
Ba 393 010 141 052 100N
056 210 923 781
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 06/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 621 957 1tr
Nhất 941 545 938 302 350N
Nhì 009 734 275 210N
351 533 721
Ba 149 470 399 905 100N
043 300 132 437
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 29/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 082 701 1tr
Nhất 781 817 503 711 350N
Nhì 325 810 564 210N
536 446 470
Ba 890 977 450 602 100N
443 860 476 817
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 22/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 266 281 1tr
Nhất 844 255 341 302 350N
Nhì 336 793 709 210N
685 466 643
Ba 032 406 174 572 100N
051 773 947 138
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 15/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 365 681 1tr
Nhất 939 105 956 037 350N
Nhì 496 241 148 210N
921 936 890
Ba 205 846 586 581 100N
217 531 989 209
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 08/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 349 931 1tr
Nhất 121 886 919 089 350N
Nhì 629 330 152 210N
372 470 913
Ba 515 778 283 268 100N
890 096 492 553
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 01/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 243 646 1tr
Nhất 532 754 411 802 350N
Nhì 097 247 631 210N
377 167 505
Ba 334 936 766 551 100N
980 709 965 665
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 25/08/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 260 952 1tr
Nhất 554 581 798 886 350N
Nhì 531 489 400 210N
401 158 256
Ba 808 849 298 387 100N
719 696 546 421
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 18/08/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 027 389 1tr
Nhất 998 973 243 136 350N
Nhì 484 527 324 210N
859 428 499
Ba 377 875 177 646 100N
120 175 513 601
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 21/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 226 409 1tr
Nhất 372 404 137 989 350N
Nhì 155 001 499 210N
153 176 885
Ba 574 167 473 618 100N
919 597 722 632
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 14/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 178 539 1tr
Nhất 876 030 530 498 350N
Nhì 166 702 215 210N
217 677 224
Ba 178 157 676 431 100N
705 496 161 667
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 07/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 921 449 1tr
Nhất 480 490 708 721 350N
Nhì 086 998 534 210N
891 143 210
Ba 398 913 366 548 100N
432 617 157 391
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 30/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 499 134 1tr
Nhất 802 986 509 289 350N
Nhì 375 649 857 210N
206 815 465
Ba 776 347 976 382 100N
021 941 719 807
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 23/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 230 926 1tr
Nhất 002 466 160 483 350N
Nhì 389 573 375 210N
639 589 867
Ba 674 367 409 251 100N
573 919 077 655
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm