Kết Quả Xổ Số Max 3D Thứ 2

Trang chủ > Max 3D > Kết Quả Max 3D Thứ 2
XS Max 3D thứ 2 đang là trang web phổ biến được người chơi truy cập khá nhiều để tra cứu kết quả max 3d thứ 2. Vào lúc 18h00, nhà đài sẽ phát sóng và cập nhật các kết quả nhanh nhất nhằm phục vụ các khách hàng một cách thuận tiện.

Kết Quả Max 3D Thứ 2 Mới Nhất

Kỳ:#00476
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 496 182 1tr
Nhất 826 820 369 952 350N
Nhì 033 933 096 210N
299 294 843
Ba 616 738 997 949 100N
395 513 777 377
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000

Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Thứ 2

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 20/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 045 732 1tr
Nhất 323 570 733 279 350N
Nhì 201 272 945 210N
724 986 307
Ba 380 745 734 610 100N
037 834 187 322
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 13/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 460 945 1tr
Nhất 624 309 001 126 350N
Nhì 973 581 152 210N
464 226 807
Ba 498 970 626 369 100N
726 140 791 946
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 06/06/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 652 331 1tr
Nhất 628 731 733 847 350N
Nhì 816 176 094 210N
051 495 150
Ba 877 756 076 433 100N
125 166 516 743
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 30/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 417 945 1tr
Nhất 534 846 457 130 350N
Nhì 725 773 401 210N
458 625 798
Ba 280 684 226 132 100N
840 043 201 151
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 23/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 644 079 1tr
Nhất 874 199 515 745 350N
Nhì 550 998 188 210N
732 541 881
Ba 147 616 714 796 100N
928 244 541 930
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 16/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 299 174 1tr
Nhất 809 797 158 941 350N
Nhì 340 684 866 210N
978 874 476
Ba 311 681 053 081 100N
167 461 956 787
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 09/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 519 557 1tr
Nhất 377 905 345 947 350N
Nhì 671 335 425 210N
811 533 530
Ba 181 600 743 463 100N
618 720 202 743
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 02/05/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 324 859 1tr
Nhất 674 177 337 174 350N
Nhì 581 125 397 210N
660 669 605
Ba 553 252 409 677 100N
973 977 173 855
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 25/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 741 681 1tr
Nhất 583 187 463 121 350N
Nhì 172 165 033 210N
390 330 836
Ba 059 380 055 804 100N
533 811 435 865
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 18/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 138 249 1tr
Nhất 640 104 605 825 350N
Nhì 177 604 816 210N
976 898 477
Ba 790 937 833 742 100N
781 458 871 110
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 11/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 447 216 1tr
Nhất 047 590 302 883 350N
Nhì 382 978 253 210N
700 697 006
Ba 903 122 599 915 100N
354 940 415 000
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 04/04/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 225 144 1tr
Nhất 110 946 847 334 350N
Nhì 781 781 095 210N
742 449 687
Ba 907 976 826 542 100N
249 645 727 793
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 28/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 246 261 1tr
Nhất 712 034 530 200 350N
Nhì 734 045 802 210N
925 676 980
Ba 559 190 453 914 100N
690 766 515 215
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 21/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 863 713 1tr
Nhất 963 816 880 040 350N
Nhì 815 094 582 210N
093 601 758
Ba 267 360 171 119 100N
886 585 422 390
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 14/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 679 113 1tr
Nhất 422 585 998 980 350N
Nhì 272 577 477 210N
904 281 475
Ba 642 036 447 712 100N
855 270 252 278
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 07/03/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 187 516 1tr
Nhất 060 163 734 710 350N
Nhì 005 868 023 210N
490 473 947
Ba 499 913 340 154 100N
557 829 785 038
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 28/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 291 707 1tr
Nhất 625 567 790 410 350N
Nhì 288 046 047 210N
939 297 672
Ba 382 675 291 174 100N
589 667 760 011
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 21/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 154 831 1tr
Nhất 831 401 578 450 350N
Nhì 969 742 830 210N
837 717 108
Ba 237 250 036 717 100N
620 458 275 256
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 14/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 513 843 1tr
Nhất 510 892 074 604 350N
Nhì 694 139 446 210N
822 155 746
Ba 244 991 415 878 100N
300 746 620 229
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 07/02/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 047 144 1tr
Nhất 607 231 226 889 350N
Nhì 708 498 224 210N
528 277 965
Ba 565 288 182 087 100N
788 591 910 692
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 24/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 892 357 1tr
Nhất 225 233 382 996 350N
Nhì 557 576 048 210N
063 545 834
Ba 444 289 197 852 100N
368 977 753 614
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 17/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 715 847 1tr
Nhất 939 346 234 192 350N
Nhì 957 613 470 210N
113 654 090
Ba 906 736 913 689 100N
097 181 255 113
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 10/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 440 016 1tr
Nhất 147 829 761 338 350N
Nhì 661 072 217 210N
864 071 727
Ba 279 205 720 322 100N
908 874 308 643
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 03/01/2022 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 400 871 1tr
Nhất 972 662 716 103 350N
Nhì 785 770 403 210N
779 697 746
Ba 141 385 897 100 100N
895 155 680 783
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 27/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 290 165 1tr
Nhất 471 057 422 663 350N
Nhì 220 459 274 210N
581 134 123
Ba 707 349 768 785 100N
224 976 469 502
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 20/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 752 691 1tr
Nhất 780 821 109 295 350N
Nhì 269 931 290 210N
465 580 904
Ba 914 758 015 190 100N
275 830 670 655
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 13/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 493 998 1tr
Nhất 564 286 590 306 350N
Nhì 927 366 460 210N
070 657 670
Ba 056 661 507 912 100N
829 542 197 202
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 06/12/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 641 172 1tr
Nhất 175 070 412 082 350N
Nhì 659 719 505 210N
046 734 400
Ba 364 291 626 896 100N
651 100 868 498
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 29/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 254 227 1tr
Nhất 575 207 828 190 350N
Nhì 629 504 489 210N
039 005 773
Ba 093 074 344 280 100N
777 678 708 057
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 22/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 706 569 1tr
Nhất 164 100 950 605 350N
Nhì 321 934 351 210N
757 572 767
Ba 775 917 357 621 100N
091 801 527 735
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 15/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 450 981 1tr
Nhất 963 911 124 721 350N
Nhì 905 676 184 210N
747 266 181
Ba 574 378 091 291 100N
453 658 192 767
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 08/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 965 980 1tr
Nhất 170 152 192 648 350N
Nhì 743 235 153 210N
403 223 483
Ba 875 843 241 064 100N
764 349 160 541
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 01/11/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 248 314 1tr
Nhất 909 220 826 664 350N
Nhì 145 272 413 210N
385 262 790
Ba 664 108 627 426 100N
506 515 007 783
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 25/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 591 564 1tr
Nhất 739 180 668 452 350N
Nhì 460 869 460 210N
270 172 271
Ba 589 824 594 759 100N
045 685 486 843
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 18/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 853 488 1tr
Nhất 960 180 148 327 350N
Nhì 777 453 982 210N
425 704 033
Ba 548 832 906 856 100N
693 639 924 601
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 11/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 699 054 1tr
Nhất 612 184 859 682 350N
Nhì 126 823 703 210N
831 020 681
Ba 441 464 281 550 100N
807 813 133 587
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 04/10/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 959 372 1tr
Nhất 100 784 361 021 350N
Nhì 341 464 914 210N
174 679 150
Ba 656 650 214 932 100N
941 504 344 999
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 27/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 590 440 1tr
Nhất 583 447 141 728 350N
Nhì 936 701 106 210N
342 325 981
Ba 904 701 582 933 100N
997 223 731 028
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 20/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 459 358 1tr
Nhất 166 138 337 763 350N
Nhì 377 837 394 210N
229 214 701
Ba 518 784 063 147 100N
058 121 646 302
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 13/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 567 917 1tr
Nhất 620 536 487 394 350N
Nhì 877 758 231 210N
041 219 542
Ba 516 896 142 536 100N
961 160 276 038
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 06/09/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 412 160 1tr
Nhất 658 381 408 457 350N
Nhì 369 570 920 210N
654 058 074
Ba 315 777 968 258 100N
940 895 404 253
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 30/08/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 610 138 1tr
Nhất 917 021 277 546 350N
Nhì 819 438 558 210N
690 700 157
Ba 560 269 939 637 100N
610 175 809 542
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 23/08/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 069 085 1tr
Nhất 002 086 328 587 350N
Nhì 826 161 150 210N
719 112 240
Ba 628 715 360 609 100N
372 355 391 779
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 19/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 157 466 1tr
Nhất 891 653 686 578 350N
Nhì 165 994 911 210N
260 657 215
Ba 806 247 491 806 100N
973 547 058 616
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 12/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 709 189 1tr
Nhất 513 979 332 493 350N
Nhì 579 688 128 210N
415 157 224
Ba 829 224 396 547 100N
052 721 879 239
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 05/07/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 567 807 1tr
Nhất 764 482 463 442 350N
Nhì 147 518 532 210N
610 957 717
Ba 636 625 574 618 100N
252 414 003 914
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 28/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 750 352 1tr
Nhất 576 517 036 370 350N
Nhì 402 176 606 210N
670 630 889
Ba 449 943 176 786 100N
669 897 121 859
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 21/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 382 729 1tr
Nhất 112 308 752 547 350N
Nhì 766 528 332 210N
676 043 197
Ba 585 163 311 305 100N
022 122 144 835
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 14/06/2021 Truy vấn
Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 446 617 1tr
Nhất 039 888 754 228 350N
Nhì 039 936 104 210N
462 748 081
Ba 839 602 506 114 100N
770 776 361 217
Max 3D+
Giải Kết quả Giá trị
G1 Trùng 2 số G1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 40.000
Xem Thêm